ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl
Dział Kształcenia zaprasza na kurs "JĘZYK ANGIELSKI W PRACY ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ" http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/ulotka.pdf 


APEL NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO PREZESA RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 6 CZERWCA 2016R

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/SKMBT_C28016060708370.pdf

STANOWISKO

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

w sprawie akcji strajkowej pielęgniarek i położnych   w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka.

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu w  pełni popiera akcję strajkową podjętą przez pielęgniarki i położne pracujące w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka zmierzającą do poprawy warunków pracy i płacy.

Samorząd zawodowy od wielu lat zgłasza problemy środowiska pielęgniarek   i położnych, które znalazły odzwierciedlenie w akcji strajkowej w CZD. Zważywszy na status i sytuację zawodową pielęgniarek i położnych, apelujemy  do Władz Państwa  o podjęcie działań w zakresie zmiany obecnego stanu faktycznego  i prawnego pielęgniarek i położnych w naszym kraju.

Pielęgniarki  i położne wykonują zawód z należytą starannością, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej, ciągle doskonalą swoje umiejętności i wiedzę zawodową.

Nieetycznym jest ciągłe wykorzystywanie przez zarządzających placówkami ochrony zdrowia i kolejne ekipy rządzące zaangażowania pielęgniarek i położnych w służbę choremu, odwoływanie się do ich empatii, etyki zawodowej i powołania. Najwyższy czas aby pielęgniarki i położne za swój profesjonalizm otrzymały godne wynagrodzenia i bezpieczne warunki pracy.

Jednak dotychczasowa praktyka w podmiotach leczniczych polegająca na ograniczeniu liczby etatów pielęgniarek i położnych zagraża przede wszystkim bezpieczeństwu pacjentów i powoduje obniżenie jakości opieki tym samym  zmierza do deprecjacji zawodów pielęgniarki i położnej.

Trudne warunki pracy i mała atrakcyjność zawodów pod względem ekonomicznym, powodują, iż do zawodu pielęgniarki i położnej jest coraz  mniej chętnych, skutkując  brakiem następstwa pokoleniowego o odczuwalnych dla społeczeństwa skutkach. 

Nie godząc się na dalsze pogarszanie statusu zawodowego uważamy za konieczne zmianę polityki wobec pielęgniarek i położnych poprzez:

 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pielęgniarek i położnych   a tym samym dla pacjentów

 • opracowanie rzetelnego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską    i położniczą

 • zwiększenie ekonomicznej atrakcyjności zawodów pielęgniarki, położnej

 • wprowadzenie kierunku studiów pielęgniarskich i położniczych na listę kierunków zamawianych .

    Sekretarz                                                                               Przewodnicząca

    Urszula Olechowska                                                                  Anna Szafran


WYWIAD PRZEWODNICZĄCEJ DORPiP ANNY SZAFRAN W "PORANNYM GOŚCIU" RADIA RODZINA O PROTEŚCIE W CENTRUM ZDROWIA DZIECKA http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/14729/


ARTYKUŁ Z GAZETY WROCŁAWSKIEJ DOTYCZĄCY SYTUACJI PIELĘGNIAREK NA DOLNYM ŚLĄSKU

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/GAZETA%20WROCLAWSKA%20-%201.pdf


OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEK IZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

1. Stanowisko Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 26 września 2015 r. W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF

2. Uchwała nr 200/2015/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 20.10.2015r. ws. zasad, organizacji i sposobu opiniowania wniosków w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/download_pl_import_Uchwala.PDF

3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628)

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/D2015000162801.pdf 

 

4. WZORY WNIOSKÓW:

- wzór wniosku nr 1  dla poz:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%20nr%201%20dla%20poz%202.pdf

- wzór wniosku nr 2 dla AOS,lecznictwa szpitalnego,opieki długoterminowej itd.:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%20nr%202%20dla%20%20AOS,lecznictwa%20szpitalnego,opieki%20dlugoterminowej%20itd8.pdf

- wzór wniosku nr 3 dla  nocnej i swiątecznej opieki zdrowotnej:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%20nr%203%20nocna%20i%20%C5%9Bwiateczna%20opieka%20-1.pdf 

5. Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : podstawoa opieka zdrowotna 

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-772015dsoz,6426.html

6. Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-702015dsoz,6417.html

7. Zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392016dsm,6479.html


 O G Ł O S Z E N I E

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu – Dział Kształcenia

PROWADZI NABÓR na PEŁNOPŁATNE kursy specjalistyczne 

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT – Część I i Część II

Termin rozpoczęcia – I kwartał 2016 roku

Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I przeznaczona jest dla:

 • pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów IIº na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
 • pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II przeznaczona jest dla :

 • pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej Iº na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
 • pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków.

Więcej informacji z Zakładce Dział Kształcenia.


GODZINY PRACY BIURA DOIPiP WE WROCŁAWIU:

PONIEDZIAŁEK - 8.00-16.00- DYŻUR RADCY PRAWNEGO OD GODZ. 14.00 DO GODZ. 16.00

WTOREK - 8.00-17.00

ŚRODA- 8.00-16.00 - DYŻUR RADCY PRAWNEGO OD GODZ. 14.00 DO GODZ. 17.00

CZWARTEK- 8.00-16.00

PIĄTEK- 8.00-15.00


Copyrights © 2009 - 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu