ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl
 

 

 

 

 

WITAMY NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU

W dniach 20-21 listopada 2015r. Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu DOIPiP    we Wrocławiu dokonali wyboru Przewodniczących i członków organów Izby na okres VII kadencji (2015-2019). 

Wybrani zostali:

Anna Szafran- Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Małgorzata Rodziewicz-  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Danuta Musioł- Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Alina Kaczmarek - Bazylow- Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Infomacje dotyczące składu i liczebności organów DOIPiP udostępnione są w zakładce: INFORMACJE O SAMORZĄDZIE, WYBORY 2015-VII KADENCJA (2015-2019)


 Informacja  dotycząca  opiniowania sposobu  podziału środków  określonych  w rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z  dnia 14  października 2015   roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z  2015 r. poz  1628) 

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu informuje, że  aby uzyskać opinię dotyczącą  sposobu   podziału środków  określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 14  października 2015   roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  należy zwrócić się z pismem do biura  Izby we Wrocławiu  zawierającym  informacje  o ilości etatów  przeliczeniowych pielęgniarek/położnych realizujących świadczenia oraz  zastosowanego  klucza  podziału  środków (wzór wniosku do pobrania w załączeniu).

Opinie wydawane będą  na bieżąco.

Urszula Olechowska

Przewodnicząca DORPiP

WZÓR WNIOSKU:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%20popr.%20%28Rozp.%20MZ%20z%20dnia%2014.10.2015%20r.%29%20%281%29.pdf

UCHWAŁA NR 200/2015/VI

DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU W SPRAWIE  ZASAD, ORGANIZACJI I  SPOSOBU  POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO  Z OPINIOWANIEM WNIOSKÓW W  SPRAWIE  PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW

PRZEKAZANYCH NA  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ  UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Uchwala.PDF


Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych  uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych  pod numerem:

506 705 444,

pod którym  można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się  więcej  o Porozumieniu  z Ministerm Zdrowia, projekcie  nowelizacji  rozporzadzenia  Ministra Zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Urszula Olechowska

Przewodnicząca DORPiP


Stanowisko

Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

z dnia 26 września 2015 r.

W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek         i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu jako reprezentant środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych będących członkami Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu,  działając  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek  i położnych (DZ. U. nr 174, poz. 1038 z późn. zm.), zważywszy na oczekiwania tej grupy zawodowej, stoi na stanowisku, że podział środków, o których mowa w § 2  ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r poz. 1400) oraz w Porozumieniu z dnia 23 września 2015 r. zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych z jednej strony a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia   i Ministra Zdrowia z drugiej strony,  powinien następować w równych miesięcznych wysokościach w przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu.

Stanowisko powyższe zobowiązuje pełnomocnych przedstawicieli Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu do stosowania w sytuacjach określonych w  § 2 ust. 4 pkt. 2 powołanego rozporządzenia. 

 

Sekretarz                            Przewodnicząca

Anna Szafran                   Urszula Olechowska

Dokument do pobrania: http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF 


Komunikat w sprawie  terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek

i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak tych danych, czy też ich nieterminowe przekazanie przez świadczeniodawców powoduje brak możliwości działania na dalszych etapach m.in. przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Skutkuje to negatywnymi konsekwencjami nie dla świadczeniodawcy (czy też kierującego danym podmiotem), ale dla beneficjentów rozwiązania zawartego w ww. rozporządzeniu, czyli pielęgniarek i położnych. Celem ww. § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest bowiem wypłata środków dla pielęgniarek i położnych.

W związku z powyższym możliwe jest przekazanie danych w późniejszym terminie. Jednocześnie, mając na uwadze bezpośredni związek z dysponowaniem środkami finansowymi określonymi w planie finansowym na 2015 rok, ostateczny termin przekazania danych nie może być dłuższy niż okres możliwości dokonywania zmian w planie finansowym NFZ na 2015 rok, czyli 31 grudnia 2015 r.


GODZINY PRACY BIURA DOIPiP WE WROCŁAWIU:

PONIEDZIAŁEK - 8.00-16.00

WTOREK - 8.00-17.00

ŚRODA- 8.00-16.00 - DYŻUR RADCY PRAWNEGO DO GODZ. 17.00

CZWARTEK- 8.00-16.00

PIĄTEK- 8.00-15.00


 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach pn. "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu – wyzwania dla zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej w Polsce". Informacje szczegółowe w zakładce SZKOLENIA I KONFERENCJE oraz http://www.pzh.gov.pl/projekt-predefiniowany-ograniczanie-spolecznych-nierownosci-w-zdrowiu/


 UWAGA!

Rozpoczęła się II edycja konkursu "Położna na medal". Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/POLOZNA_NA_MEDAL_II_EDYCJA_WYSTARTOWALA.pdf

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/II_edycja_Polozna_na_medal.jpg


Uwaga!

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualne numery kontaktowe do siedziby biura DOIPiP: http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/TELEFONY%20W%20DOIPiP.pdf


UWAGA !

BEZPŁATNY DOSTĘP DO CZYTELNI IBUK LIBRA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMIN, WNIOSEK W ZAKŁADCE  - AKTUALNOŚCI


UWAGA !

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" 


CERTYFIKAT ISO 9001:2008

W dniu 16 grudnia 2014r. w siedzinie Biura DOIPiP we Wrocławiu odbył się audit I nadzoru certyfikacyjnego  mający na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w normie ISO  9001:2008.

W trakcie auditu zewnętrznego ocenie poddano funkcjonowanie systemu w obszarach:

  1. System zarządzania jakością.

  2. Odpowiedzialność kierownictwa.

  3. Zarządzanie zasobami.

  4. Realizacja wyrobu/ Nadzór nad przebiegiem procesu.

  5. Pomiar, analiza i doskonalenie/ Działania kontrolne i korygujące. Raport z auditu  Systemu Zarządzania Jakością w DOIPiP we Wrocławiu, nie wykazał żądnych niezgodności.

W dniach 16-17 grudnia 2013r. niezależna jednostka certyfikująca przeprowadziła w Dolnośląskiej Okregowej Izbie Pielęgniarek i Połoznych we Wrocławiu audit certyfikujący, w trakcie którego badała poprawność działania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

W dniu 03 stycznia 2014r. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat ISO 9001:2008

Zakres certyfikacji obejmuje kształcenie pielęgniarek i położnych, prowadzenie rejestrów, stwierdzanie prawa wykonywania zawodu. 


UWAGA!

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH LAUREATÓW PLEBISCYTU "ANIOŁ W CZEPKU"- PIELEGNIARKA DO ODBIORU ZŁOTYCH KART UFUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ CREATOR. KARTY SĄ DO ODBIORU W SEKRETARIACIE IZBY. 


Sekretariat - 071 333 57 02

                     071 333 57 16

                     071 373 20 56  fax

Przewodnicząca - 071 333 57 03

Wiceprzewodnicząca - 071 333 57 05

Sekretarz - 071 333 57 04

Skarbnik - 071 333 57 07

Dyrektor Biura - 071 333 57 00

Ewidencja/ Rejestr pielęgniarek i położnych  - 071 333 57 09

Rejestr praktyk - 071 333 57 07

Księgowość - 071 333 57 06

Radca prawny - 071 333 57 05

Kasa - 071 333 57 01

Biblioteka - 071 333 57 10

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - 071 364 04 44

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych - 071 364 04 44

Dział Kształcenia - 071 333 57 08,  071 364 04 35

Kierownik Działu Kształcenia - 071 333 57 12

Księgowość Działu Kształcenia - 071 333 57 14

Dział Kształcenia Oddział w Lubinie - 076 746 42 03

Copyrights © 2009 - 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu