ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl
Dział Kształcenia zaprasza na kurs "JĘZYK ANGIELSKI W PRACY ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ" http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/ulotka.pdf 


 TEKST JEDNOLITY UCHWAŁ NR 18 I 22

VII KRAJOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W SPRAWIE WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ORAZ ZASAD JEJ PODZIAŁU:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Tekst%20jednolity%20uchwal%20Nr%2018%20i%2022.pdf

INFORMACJE  NA TEMAT WYSOKOŚCI KWOT SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OD 1 LUTEGO W 2016R. SĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE : "AKTUALNOŚCI" LUB W ZAKŁADCE  "SKŁADKA CZŁONKOWSKA".

==================================

UWAGA!

Obowiązek statystyczny za rok 2015

Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (indywidualne, grupowe praktyki pielęgniarek i położnych)- szczegółowe informacje w zakładce INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE, GRUPOWE PRAKTYKI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

Link do pisma, do indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych wystosowanego przez Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/INdywidualne,%20grupowe%20praktyki.PDF

 

 O G Ł O S Z E N I E

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu – Dział Kształcenia

PROWADZI NABÓR na PEŁNOPŁATNE kursy specjalistyczne 

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT – Część I i Część II

Termin rozpoczęcia – I kwartał 2016 roku

Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I przeznaczona jest dla:

  • pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów IIº na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
  • pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II przeznaczona jest dla :

  • pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej Iº na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
  • pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków.

Więcej informacji z Zakładce Dział Kształcenia.


Informacja dotycząca opiniowania sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628)

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu informuje, że aby uzyskać opinię dotyczącą sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy zwrócić się z pismem do biura Izby we Wrocławiu zawierającym informacje o ilości etatów przeliczeniowych pielęgniarek/położnych realizujących świadczenia o oraz zastosowanego klucza podziału środków (wzór wniosku do pobrania w załączeniu).

Opinie wydawane będą na bieżąco.

WZÓR WNIOSKU:

 

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%20popr.%20%28Rozp.%20MZ%20z%20dnia%2014.10.2015%20r.%29%20%281%29.pdf

 

WZÓR WNIOSKU DLA POZ:

 

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%2001.01.2016%20DOT.%20POZ%20.pdf

 

UCHWAŁA NR 200/2015/VI DORPIP WE WROCŁAWIU Z DNIA 20.10.2015R. WS.ZASAD, ORGANIZACJI I SPOSOBU OPINIOWANIA WNIOSKÓW W SPRAWEI PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEK IZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEhttp://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Uchwala.PDF


W dniach 20-21 listopada 2015r. Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu DOIPiP we Wrocławiu dokonali wyboru Przewodniczących i członków organów Izby na okres VII kadencji (2015-2019).

 

Wybrani zostali:

Anna Szafran-Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Małgorzata Rodziewicz- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Danuta Musioł-Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Alina Kaczmarek - Bazylow-Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

W dniu 5 grdnia 2015r. DORPIP we Wrocławiu dokonała wyboru:

Wiceprzewodniczącej DORPiP- Marzenna Golicka

Sekretarza DORPiP- Urszula Olechowska

Skarbnika DORPiP- Jolanta Kolasińska

Infomacje dotyczące składu i liczebności organów DOIPiP udostępnione są w zakładce: INFORMACJE O SAMORZĄDZIE, WYBORY 2015-VII KADENCJA (2015-2019)


UCHWAŁA NR 200/2015/VI

DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU W SPRAWIE ZASAD, ORGANIZACJI I SPOSOBU POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z OPINIOWANIEM WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW

PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Uchwala.PDF


Stanowisko

Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

z dnia 26 września 2015 r.

 

W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu jako reprezentant środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych będących członkami Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (DZ. U. nr 174, poz. 1038 z późn. zm.), zważywszy na oczekiwania tej grupy zawodowej, stoi na stanowisku, że podział środków, o których mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r poz. 1400) oraz w Porozumieniu z dnia 23 września 2015 r. zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych z jednej strony a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia z drugiej strony, powinien następować w równych miesięcznych wysokościach w przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu.

Stanowisko powyższe zobowiązuje pełnomocnych przedstawicieli Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu do stosowania w sytuacjach określonych w § 2 ust. 4 pkt. 2 powołanego rozporządzenia.

 

 

Sekretarz                                                                                                                                                   Przewodnicząca

Anna Szafran                                                                                                                                      Urszula Olechowska

 

Dokument do pobrania:http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF


GODZINY PRACY BIURA DOIPiP WE WROCŁAWIU:

PONIEDZIAŁEK - 8.00-16.00- DYŻUR RADCY PRAWNEGO OD GODZ. 14.00 DO GODZ. 16.00

WTOREK - 8.00-17.00

ŚRODA- 8.00-16.00 - DYŻUR RADCY PRAWNEGO OD GODZ. 14.00 DO GODZ. 17.00

CZWARTEK- 8.00-16.00

PIĄTEK- 8.00-15.00


 

Copyrights © 2009 - 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu