ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl
 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA STONIE DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU

UWAGA!

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2015R. ZOSTAŁO PODPISANE POROZUMIENIE  POMIĘDZY OZZPiP, NACZELNĄ RADĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA ORAZ MINISTERSTWEM ZDROWIA W SPRAWIE PODWYŻKI PŁAC DLA  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA:

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/porozumienie-miedzy-przedstawicielami-pielegniarek-i-poloznych-a-ministrem-zdrowia

http://www.nipip.pl/index.php/ostatni-dyzur/negocjacje-z-ministerstwem-zdrowia/3556-notatka-w-sprawie-zakonczonych-negocjacji-w-ministerstwie-zdrowia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach pn. "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu – wyzwania dla zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej w Polsce". Informacje szczegółowe w zakładce SZKOLENIA I KONFERENCJE oraz http://www.pzh.gov.pl/projekt-predefiniowany-ograniczanie-spolecznych-nierownosci-w-zdrowiu/

UWAGA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI:

1.TERMINU PRZEKAZYWANIA LIST ŚWIADCZENIOBIORCÓW http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/NFZ%20SZKOLNE.PDF

2.ODPOWIEDŹ PSSE WE WROCŁAWIU W SPRAWIE TRAKTOWNIA SZCZOTECZEK DO ZĘBÓW PO FLUORYZACJI W GABINETACH SZKOLNYCH  http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/PSSE%20odp.PDF

Szanowni Państwo, 

Nazywam się Anna Reczyńska, jestem pielęgniarką, absolwentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, studentką studium doktoranckiego na PUM. 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą rozpowszechnienie kwestionariusza ankiety na temat:  "Sytuacji określonych grup pacjentów w trakcie sprawowania nad nimi opieki medycznej".

Kwestionariusz ankiety jest anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do badań naukowych. Udział w badaniach jest dobrowolny i istnieje możliwość rezygnacji z udziału na każdym jego etapie.

 Link do ankiety: http://www.interankiety.pl/interankieta/233fd3319f3f8bb5b7ca544eaebd8575

 Z wyrazami szacunku,  

 mgr A. Reczyńska


 UWAGA!

Rozpoczęła się II edycja konkursu "Położna na medal". Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/POLOZNA_NA_MEDAL_II_EDYCJA_WYSTARTOWALA.pdf

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/II_edycja_Polozna_na_medal.jpg


Uwaga!

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualne numery kontaktowe do siedziby biura DOIPiP: http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/TELEFONY%20W%20DOIPiP.pdf


UWAGA!

ZMIANA WYSOKOŚĆ  SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYKONUJĄCYCH ZAWÓD W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORAZ INNYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDU ZOBOWIĄZANYCH DO OPŁACANIA SKŁADEK , W TYM NIE WYKONUJĄCYCH ZAWODU ORAZ WYKONUJĄCYCH ZAWÓD  POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ , KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU O WYKREŚLENIE Z REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  NA ROK 2015  -  INFORMACJE W ZAKŁADKACH : "AKTUALNOŚCI" LUB "SKŁADKA CZŁONKOWSKA"

Nr konta Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Bank PEKAO  S A O/ Wrocław  Nr 63 1240 6670 1111 0000 5641 0435

                                                                                                               SKARBNIK DORPiP

                                                                                                                LUCYNA BOGUMIŁ  


UWAGA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ! 

 Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej (tj.  przed dniem  15 lipca 2011r.) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą  w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem wejścia  w życie niniejszej ustawy, a spełniają inne wymagania określone wart. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015r. złożyły stosowny wniosek. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039) po dniu 1 stycznia 2015r. prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.


UWAGA !

BEZPŁATNY DOSTĘP DO CZYTELNI IBUK LIBRA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMIN, WNIOSEK W ZAKŁADCE  - AKTUALNOŚCI


UWAGA !

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" 


CERTYFIKAT ISO 9001:2008

W dniu 16 grudnia 2014r. w siedzinie Biura DOIPiP we Wrocławiu odbył się audit I nadzoru certyfikacyjnego  mający na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w normie ISO  9001:2008.

W trakcie auditu zewnętrznego ocenie poddano funkcjonowanie systemu w obszarach:

  1. System zarządzania jakością.

  2. Odpowiedzialność kierownictwa.

  3. Zarządzanie zasobami.

  4. Realizacja wyrobu/ Nadzór nad przebiegiem procesu.

  5. Pomiar, analiza i doskonalenie/ Działania kontrolne i korygujące. Raport z auditu  Systemu Zarządzania Jakością w DOIPiP we Wrocławiu, nie wykazał żądnych niezgodności.

W dniach 16-17 grudnia 2013r. niezależna jednostka certyfikująca przeprowadziła w Dolnośląskiej Okregowej Izbie Pielęgniarek i Połoznych we Wrocławiu audit certyfikujący, w trakcie którego badała poprawność działania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

W dniu 03 stycznia 2014r. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat ISO 9001:2008

Zakres certyfikacji obejmuje kształcenie pielęgniarek i położnych, prowadzenie rejestrów, stwierdzanie prawa wykonywania zawodu. 


UWAGA!

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH LAUREATÓW PLEBISCYTU "ANIOŁ W CZEPKU"- PIELEGNIARKA DO ODBIORU ZŁOTYCH KART UFUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ CREATOR. KARTY SĄ DO ODBIORU W SEKRETARIACIE IZBY. 


Sekretariat - 071 333 57 02

                     071 333 57 16

                     071 373 20 56  fax

Przewodnicząca - 071 333 57 03

Wiceprzewodnicząca - 071 333 57 05

Sekretarz - 071 333 57 04

Skarbnik - 071 333 57 07

Dyrektor Biura - 071 333 57 00

Ewidencja/ Rejestr pielęgniarek i położnych  - 071 333 57 09

Rejestr praktyk - 071 333 57 07

Księgowość - 071 333 57 06

Radca prawny - 071 333 57 05

Kasa - 071 333 57 01

Biblioteka - 071 333 57 10

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - 071 364 04 44

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych - 071 364 04 44

Dział Kształcenia - 071 333 57 08,  071 364 04 35

Kierownik Działu Kształcenia - 071 333 57 12

Księgowość Działu Kształcenia - 071 333 57 14

Dział Kształcenia Oddział w Lubinie - 076 746 42 03

Copyrights © 2009 - 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu