ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl
 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA STONIE DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU


UWAGA !

W DNIU 29 CZERWCA 2015R.  NIE BĘDZIE  DYŻURU RADCY PRAWNEGO


UWAGA!

W DNIACH OD 29 MAJA 2015R. DO 1 LIPCA 2015R. BIBLIOTEKA IZBY BĘDZIE NIECZYNNA. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


Szanowni Państwo, 

Nazywam się Anna Reczyńska, jestem pielęgniarką, absolwentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, studentką studium doktoranckiego na PUM. 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą rozpowszechnienie kwestionariusza ankiety na temat:  "Sytuacji określonych grup pacjentów w trakcie sprawowania nad nimi opieki medycznej".

Kwestionariusz ankiety jest anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do badań naukowych. Udział w badaniach jest dobrowolny i istnieje możliwość rezygnacji z udziału na każdym jego etapie.

 Link do ankiety: http://www.interankiety.pl/interankieta/233fd3319f3f8bb5b7ca544eaebd8575

 Z wyrazami szacunku,  

 mgr A. Reczyńska


W dniu 27 maja 2015r. podczas konferencji prasowej została zainagurowana działalność Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej  pt. „Ostatni dyżur”. W trakcie konferencji przedstawiony został Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pt. „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych” oraz spot telewizyjny kampanii.

link do konferencji prasowej  http://vimeopro.com/user18456143/ostry-dyur-2015

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii: www.ostatnidyzur.pl , na której  istnieje możliwość:

-  złożenia podpisu pod RECEPTĄ kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa   w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne,

- zapoznania się z Raportem  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pt. „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”,

- zapoznania się ze spotem telewizyjnym kampanii.


UWAGA!

Rozpoczęła się II edycja konkursu "Położna na medal". Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/POLOZNA_NA_MEDAL_II_EDYCJA_WYSTARTOWALA.pdf

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/II_edycja_Polozna_na_medal.jpg


Uwaga!

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualne numery kontaktowe do siedziby biura DOIPiP: http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/TELEFONY%20W%20DOIPiP.pdf


Informujemy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego oraz Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych tj. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze zawiązały "Dolnośląskie Porozumienie na Rzecz Pielęgniarek i Położnych"

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

1.Facebook:https://www.facebook.com/pages/Dolno%C5%9Bl%C4%85skie-Porozumienie-na-rzecz-piel%C4%99gniarek-i-po%C5%82o%C5%BCnych/1393132894333650?notif_t=page_new_likes

2. Strona DOIPiP zakładka AKTUALNOŚCI:

Uchwała http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/1.jpg

Porozumienie http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/porozumienie.PDF

List otwarty do mediów http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/LIST%20OTWARTY.PDF

 W DNIU 22 KWIETNIA 2015R. ODBYŁA SIĘ  PIKIETA POD URZĘDEM WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU.

Informacja o pikiecie http://www.doipip.wroc.pl/index.php?pg=aktualnosci

Zdjęcia z pikiety http://www.doipip.wroc.pl/index.php?pg=fli&fidx=1097

W dniu 22 kwietnia 2015 r. pod urzędem wojewódzkim we Wrocławiu protestowało 400 pielęgniarek i położnych z Dolnego Śląska. Pikieta zorganizowana została przez Sygnatariuszy Dolnośląskiego Porozumienia na Rzecz Pielęgniarek  i Położnych: Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych   w Wałbrzychu i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego. Ten publiczny protest miał na celu przekazanie społeczeństwu i władzom województwa żądań jakie w obronie społeczeństwa i zawodu mają pielęgniarki i położne:

1. określenia niezbędnej liczby pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z NFZ celem zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom, położnym i pacjentom

2. wzrostu wynagrodzenia pielęgniarki i położnej jako niezbędnego czynnika powstrzymującego emigrację, odejście od wykonywania zawodu i zachętę dla młodych osób do podjęcia studiów pielęgniarskich i położniczych

3. zmniejszenia obciążenia pielęgniarki i położnej pracą administracyjną i inną, która nie jest przypisana do jej zawodu na rzecz bezpośredniej pracy przy pacjencie.

4. zabezpieczenia czasu pracy pielęgniarki i położnej w jednostkach ochrony zdrowia poprzez umowy o pracę będące gwarancją ciągłości opieki nad pacjentem.

Z protestującymi pielęgniarkami i położnymi spotkał się Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz. Na jego ręce został przekazany list skierowany do Premier Rządu Ewy Kopacz    i Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, który prezentujemy Państwu w kwietniowym numerze Biuletynu.

mgr Urszula Olechowska

Przewodnicząca DORPiP we Wrocławiu


Wszystkim popierającym działania na rzecz naszego środowiska i uczestnikom pikiety dziękujemy za solidarność. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że tylko podjęcie wspólnych działań może przynieść oczekiwane efekty. Dalsze etapy akcji protestacyjnej planowane są w miesiącu maju i wrześniu. Pielęgniarki i Położne, koleżanki i koledzy – musimy tam być razem.

 


Szanowni Państwo !

Z ogromną radością informujemy, że w konkursie na najlepszą położną w Polsce  i miejsce  zajęła położna z Wrocławia  Pani Edyta Szumska.

Serdecznie Gratulujemy !

                                                                           Urszula Olechowska

                                                                          Przewodnicząca DORPIP

                                                                                        we Wrocławiu

Zwycięzcy Konkursu "Położna Na Medal" Http://Www.Doipip.Wroc.Pl/Files_Folder/Podsumowanie_Polozna_Na_Medal_Laureaci_Wojewodztwa.Jpg

Najlepsze Położne W Województwie  Dolnośląskiem Http://Www.Doipip.Wroc.Pl/Files_Folder/Podsumowanie_Dolnoslaskie.Jpg

Więcej Informacji W Zakładce Aktualności.


UWAGA!

ZMIANA WYSOKOŚĆ  SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYKONUJĄCYCH ZAWÓD W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORAZ INNYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDU ZOBOWIĄZANYCH DO OPŁACANIA SKŁADEK , W TYM NIE WYKONUJĄCYCH ZAWODU ORAZ WYKONUJĄCYCH ZAWÓD  POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ , KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU O WYKREŚLENIE Z REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  NA ROK 2015  -  INFORMACJE W ZAKŁADKACH : "AKTUALNOŚCI" LUB "SKŁADKA CZŁONKOWSKA"

Nr konta Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Bank PEKAO  S A O/ Wrocław  Nr 63 1240 6670 1111 0000 5641 0435

                                                                                                               SKARBNIK DORPiP

                                                                                                                LUCYNA BOGUMIŁ  


UWAGA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ! 

 Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej (tj.  przed dniem  15 lipca 2011r.) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą  w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem wejścia  w życie niniejszej ustawy, a spełniają inne wymagania określone wart. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015r. złożyły stosowny wniosek. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039) po dniu 1 stycznia 2015r. prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.


UWAGA !

BEZPŁATNY DOSTĘP DO CZYTELNI IBUK LIBRA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMIN, WNIOSEK W ZAKŁADCE  - AKTUALNOŚCI


UWAGA !

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" 

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH      WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ  O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z ZAWODEM PIELĘGNIARKI I ZAWODEM POŁOŻNEJ- INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKŁADCE - AKTUALNOŚCI. 


UWAGA!

 KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM ds. AIDS "ZNAM REKOMENDACJE PTN AIDS. ZALECAM TEST NA HIV"- szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.


CERTYFIKAT ISO 9001:2008

W dniu 16 grudnia 2014r. w siedzinie Biura DOIPiP we Wrocławiu odbył się audit I nadzoru certyfikacyjnego  mający na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w normie ISO  9001:2008.

W trakcie auditu zewnętrznego ocenie poddano funkcjonowanie systemu w obszarach:

  1. System zarządzania jakością.

  2. Odpowiedzialność kierownictwa.

  3. Zarządzanie zasobami.

  4. Realizacja wyrobu/ Nadzór nad przebiegiem procesu.

  5. Pomiar, analiza i doskonalenie/ Działania kontrolne i korygujące. Raport z auditu  Systemu Zarządzania Jakością w DOIPiP we Wrocławiu, nie wykazał żądnych niezgodności.

W dniach 16-17 grudnia 2013r. niezależna jednostka certyfikująca przeprowadziła w Dolnośląskiej Okregowej Izbie Pielęgniarek i Połoznych we Wrocławiu audit certyfikujący, w trakcie którego badała poprawność działania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

W dniu 03 stycznia 2014r. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat ISO 9001:2008

Zakres certyfikacji obejmuje kształcenie pielęgniarek i położnych, prowadzenie rejestrów, stwierdzanie prawa wykonywania zawodu. 


UWAGA!

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH LAUREATÓW PLEBISCYTU "ANIOŁ W CZEPKU"- PIELEGNIARKA DO ODBIORU ZŁOTYCH KART UFUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ CREATOR. KARTY SĄ DO ODBIORU W SEKRETARIACIE IZBY. 


Sekretariat - 071 333 57 02

                     071 333 57 16

                     071 373 20 56  fax

Przewodnicząca - 071 333 57 03

Wiceprzewodnicząca - 071 333 57 05

Sekretarz - 071 333 57 04

Skarbnik - 071 333 57 07

Dyrektor Biura - 071 333 57 00

Ewidencja/ Rejestr pielęgniarek i położnych  - 071 333 57 09

Rejestr praktyk - 071 333 57 07

Księgowość - 071 333 57 06

Radca prawny - 071 333 57 05

Kasa - 071 333 57 01

Biblioteka - 071 333 57 10

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - 071 364 04 44

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych - 071 364 04 44

Dział Kształcenia - 071 333 57 08,  071 364 04 35

Kierownik Działu Kształcenia - 071 333 57 12

Księgowość Działu Kształcenia - 071 333 57 14

Dział Kształcenia Oddział w Lubinie - 076 746 42 03

Copyrights © 2009 - 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu