ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA STONIE DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU

UWAGA!

ZMIANA WYSOKOŚĆ  SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYKONUJĄCYCH ZAWÓD W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORAZ INNYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDU ZOBOWIĄZANYCH DO OPŁACANIA SKŁADEK , W TYM NIE WYKONUJĄCYCH ZAWODU ORAZ WYKONUJĄCYCH ZAWÓD  POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ , KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU O WYKREŚLENIE Z REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  NA ROK 2015  -  INFORMACJE W ZAKŁADKACH : "AKTUALNOŚCI" LUB "SKŁADKA CZŁONKOWSKA"

Nr konta Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Bank PEKAO  S A O/ Wrocław  Nr 63 1240 6670 1111 0000 5641 0435

                                                                                                    SKARBNIK DORP

                                                                                                    LUCYNA BOGUMIŁ  

UWAGA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ! 

 Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej (tj.  przed dniem  15 lipca 2011r.) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą  w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem wejścia  w życie niniejszej ustawy, a spełniają inne wymagania określone wart. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015r. złożyły stosowny wniosek. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039) po dniu 1 stycznia 2015r. prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa..

INFORMACJA DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA WYPŁATĘ REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Refundacje są wypłacane sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

Obecnie realizowane sa wypłaty  wniosków  przyznane w czerwcu 2014 r.

Wnioski nie wypłacone w roku 2014 zostaną zrealizowane w roku 2015.

 

Skarbnik DORPiP

Lucyna Bogumił 

UWAGA !

BEZPŁATNY DOSTĘP DO CZYTELNI IBUK LIBRA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMIN, WNIOSEK W ZAKŁADCE  - AKTUALNOŚCI

 

UWAGA!

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU INFORMUJE, ŻE  ROZPATRYWAĆ BĘDZIE  WNIOSKI O WPIS/ ZMIANĘ DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH- ZŁOŻONE NA OBOWIĄZUJĄCYCH DRUKACH, STANOWIĄCYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2014/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

DRUKI DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ DOIPiP WE WROCŁAWIU- ZAKŁADKA "KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE"

UWAGA !

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

 

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH      WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ  O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z ZAWODEM PIELĘGNIARKI I ZAWODEM POŁOŻNEJ- INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKŁADCE - AKTUALNOŚCI. 

 UWAGA!

7 kwietnia 2014 r. rozpoczęła się – wspierana merytorycznie przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie Towarzystwo Położnych – kampania społeczna „POŁOŻNA NA MEDAL

Kampania będzie trwała przez 9 miesięcy. Trzy najlepsze położne otrzymają medale oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI oraz ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i rozpropagowania informacji o kampanii.

UWAGA!

 KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM ds. AIDS "ZNAM REKOMENDACJE PTN AIDS. ZALECAM TEST NA HIV"- szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

W dniach 16-17 grudnia 2013r. niezależna jednostka certyfikująca przeprowadziła w Dolnośląskiej Okregowej Izbie Pielęgniarek i Połoznych we Wrocławiu audit certyfikujący, w trakcie którego badała poprawność działania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

W dniu 03 stycznia 2014r. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat ISO 9001:2008

Zakres certyfikacji obejmuje kształcenie pielęgniarek i położnych, prowadzenie rejestrów, stwierdzanie prawa wykonywania zawodu. 

 

 

 

UWAGA!

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH LAUREATÓW PLEBISCYTU "ANIOŁ W CZEPKU"- PIELEGNIARKA DO ODBIORU ZŁOTYCH KART UFUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ CREATOR. KARTY SĄ DO ODBIORU W SEKRETARIACIE IZBY. 

Nr konta Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Bank PEKAO  S A O/ Wrocław  Nr 63 1240 6670 1111 0000 5641 0435

Sekretariat - 071 333 57 02

                     071 373 20 56 tel/fax

Przewodnicząca - 071 333 57 03

Wiceprzewodnicząca - 071 333 57 05

Sekretarz - 071 333 57 04

Skarbnik - 071 333 57 07

Dyrektor Biura - 071 333 57 00

Ewidencja - 071 333 57 09

Rejestr praktyk - 071 333 57 07

Księgowość - 071 333 57 06

Radca prawny - 071 333 57 05

Kasa - 071 333 57 01

Biblioteka - 071 333 57 10

Okręgowy Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej - 071 364 04 44

Okręgowy Sąd

Pielęgniarek i Położnych - 071 364 04 44

Dział Kształcenia - 071 333 57 08

Kierownik Działu Kształcenia - 071 364 04 35

Dział Kształcenia Oddział w Lubinie - 076 746 42 03

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © 2009 - 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu