ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl

DZIAŁ KSZTAŁCENIA

PILNE!

Wszystkie osoby, które złożyły zgłoszenia na  kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

-pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

-pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych proszone są o dostarczenie kserokopii zaświadczeń potwierdzających  ukończenie kursów specjalistycznych z zakresu Resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG.

Dla osób, które nie posiadają zaświadczeń o ukończeniu w/w kursów zorganizowane zostaną kursy w dodatkowych terminach. Prosimy o składanie formularzy zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, iż zaplanowane na II półrocze w/w kursy kwalifikacyjne odbędą się w terminie, w którym dokonają Państwo uzupełnienia  dokumentów wymaganych  do zakwalifikowania  na kursy.

UWAGA! 

Ogłaszamy nabór na kursy  specjalistyczne

-Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych ( kurs wymagany przy wszystkich szkoleniach specjalizacyjnych).

Kursy odbywać się będą we Wrocławiu i w Lubinie od I półrocza 2016 roku.

Oprócz profesjonalnej kadry dydaktycznej, zapewniamy Państwu ćwiczenia w warunkach symulowanych na nowym,  wysokiej  jakości sprzęcie dydaktycznym do badań fizykalnych.

Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia

Wrocław:  71/333 57 08;   71/364  04 35

Lubin:  76/746 42 03

UWAGA !  ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM

W związku z wejściem w życie w dniu 24.08.2015 r.  nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz kursów specjalistycznych, opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i położnych na postawie art. 99 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U.3013.1562), uległy zmianie warunki przystąpienia do poszczególnych  form kształcenia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE : http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/WYMOGI%20-Ksztalcenie.pdf

 

DOLNOŚLĄSKA OKREGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WE WROCŁAWIU DZIAŁ KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO

ul. Powstańców Śląskich 50                                        

53 - 333 Wrocław  

Sekretariat, Księgowość:

tel  71/ 364 04 35  fax 71/ 333 57 08

Kierownik  Działu  Kształcenia:    

tel  71/ 333 57 12          

e-mail :  dzialksztalcenia@doipip.wroc.pl

         

DOLNOŚLĄSKA OKREGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

WE WROCŁAWIU DZIAŁ KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ODDZIAŁ

W LUBINIE 

ul. Odrodzenia 18/2

59-300 Lubin

tel/fax: 76/ 746 42 03

e-mail : dk.lubin@doipip.wroc.pl

 

 

Copyrights © 2009 - 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu